https://www.facebook.com/luatthanhbinh/

LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ NĂM 2017

Năm 2016 sắp hết, chúng ta lại sắp chuẩn bị cho kỳ báo cáo năm 2017. Vậy các bạn đã biết các loại tờ khai thuế, hạn nộp tờ khai mà doanh nghiệp mình phải nộp chưa? Bài viết sau đây sẽ giúp các bạn nắm rõ hạn nộp các loại tờ khai thuế năm 2017 để tránh trường hợp nộp thiếu, nộp chậm nhé!

 

Đầu tiên các bạn cần phải biết doanh nghiệp mình cần phải nộp những loại báo cáo, tờ khai trong năm 2017 bao gồm: Tờ khai Thuế môn bài; Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNCN, TNDN năm 2016; Tờ khai thuế GTGT; Tờ khai thuế TNCN; Tạm tính Thuế TNDN (nếu có) và Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

 


Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài

 

– Đối với doanh nghiệp đang hoạt động:

+ Nếu trong năm không có thay đổi về Vốn điều lệ hoặc không mở thêm/giải thể chi nhánh: không cần phải nộp Tờ khai thuế môn bài, chỉ phải nộp tiền thuế chậm nhất là ngày 30/01/2017.
 

+ Nếu trong năm có thay đổi về Vốn điều lệ hoặc có mở thêm/giải thể chi nhánh: nộp Tờ khai thuế môn bài chậm nhất ngày 31/12 năm thay đổi và nộp tiền thuế môn bài chậm nhất ngày 31/1.

 

– Đối với doanh nghiệp mới thành lập:

+ Doanh nghiệp chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh: chậm nhất là ngày thứ 30 kể từ ngày nhận Giấy đăng ký kinh doanh
 

+ Doanh nghiệp đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh: chậm nhất là vào ngày cuối cùng của tháng

 


Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn: 

 

– Theo tháng: chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo
– Theo quý: chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý tiếp theo

Lưu ý: Hạn nộp tiền chính là hạn nộp tờ khai

 

· Cách xác định doanh nghiệp nộp theo tháng, theo quý:

– Tờ khai Thuế GTGT:

+ Theo tháng: Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm trước liền kề lớn hơn 50 tỷ.
+ Theo quý: Doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp có tổng doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ trở xuống.

Lưu ý: Không phát sinh mua, bán vẫn phải nộp tờ khai

 

– Tờ khai Thuế TNCN:

+ Theo tháng: Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo tháng hoặc doanh nghiệp nếu có ít nhất 1 tờ khai thuế TNCN của tháng đầu tiên mà từ 50 triệu trở lên thì kê khai thuế TNCN theo tháng
+ Theo quý: Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo quý hoặc doanh nghiệp có số thuế TNCN khấu trừ của các loại tờ khai thuế TNCN đều dưới 50 triệu cho dù cộng tất cả các tờ khai thuế dưới 50 triệu mà từ 50 triệu trở lên vẫn phải khai theo Quý

Lưu ý: Không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải kê khai hàng tháng hoặc quý.

 

– Tờ khai Thuế TNDN

Không cần phải nộp Tờ khai tạm tính, chỉ nộp tiền thuế TNDN tạm tính nếu có.

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

+ Theo tháng: Doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế
+ Theo quý: Doanh nghiệp không thuộc diện có rủi ro cao về thuế

 

Thời hạn nộp báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNCN, TNDN

 

– Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính
– Trường hợp DN chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động: Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định.

 

LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ & TIỀN THUẾ NĂM 2017

   

Tháng

Thời hạn nộp

DN kê khai thuế GTGT
theo Quý

DN kê khai thuế GTGT theo Tháng

   1

20/01/2017

 

Tờ khai Thuế GTGT T12/2016

Tờ khai Thuế TNCN T12/2016 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

30/01/2017

Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2016

Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2016 (nếu có)

Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2016 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2016

Nộp thuế môn bài năm 2017

Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2016 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2016

Nộp thuế môn bài năm 2017

   2

20/02/2017

 

Tờ khai Thuế GTGT T1/2017

Tờ khai Thuế TNCN T1/2017 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

   3

20/03/2017

 

Tờ khai Thuế GTGT T2/2017

Tờ khai Thuế TNCN T2/2017 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

30//03/2016

Quyết toán Thuế TNDN năm 2016

Quyết toán Thuế TNCN năm 2016

Báo Cáo Tài Chính năm 2016

Quyết toán Thuế TNDN năm 2016

Quyết toán Thuế TNCN năm 2016

Báo Cáo Tài Chính năm 2016

   4

20/4/2016

 

Tờ khai Thuế GTGT T3/2017

Tờ khai Thuế TNCN T3/2017 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

03/5/2017
(do 30/4/2017 là chủ nhật)

Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2017

Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2017 (nếu có)

Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2017 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2017

Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2017 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2017

   5

22/5/2017 (do 20/5/2017 là thứ 7)

 

Tờ khai Thuế GTGT T4/2017

Tờ khai Thuế TNCN T4/2017 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

   6

20/6/2017

 

Tờ khai Thuế GTGT T5/2017

Tờ khai Thuế TNCN T5/2017 (nếu có) 

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

   7

20/7/2017

 

Tờ khai Thuế GTGT T6/2017

Tờ khai Thuế TNCN T6/2017 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

31/8/2017
(do 30/7/2017 là chủ nhật)

Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2017

Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2017 (nếu có)

Tạm Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2017 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2017

Tạm Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2017

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2017

   8

21/8/2017
(do 20/8/2017 là CN)

 

Tờ khai Thuế GTGT T7/2017 (nếu có)

Tờ khai Thuế TNCN T7/2017 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

   9

20/9/2017

 

Tờ khai Thuế GTGT T8/2017 (nếu có)

Tờ khai Thuế TNCN T8/2017 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

  10

20/10/2017

 

Tờ khai Thuế GTGT T9/2017

Tờ khai Thuế TNCN T9/2017 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

30/10/2017

Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2017

Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2017 (nếu có)

Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính & thuế VAT Quý III/2017 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2017

Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2017

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2017

  11

20/11/2017

 

Tờ khai Thuế GTGT T10/2017

Tờ khai Thuế TNCN T10/2017 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

  12

20/12/2017

 

Tờ khai Thuế GTGT T11/2017

Tờ khai Thuế TNCN T11/2017 (nếu có)

Nộp