https://www.facebook.com/luatthanhbinh/
TÌNH HÌNH THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI THÁNG 01/2016 – 07/2016

TÌNH HÌNH THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI THÁNG 01/2016 – 07/2016

Cấp mới: tổng số dự án có vốn đầu tư nước ngoài được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 478 dự án (bằng 149,38% số dự án so với cùng kỳ 2015) đầu tư mới với tổng vốn đầu tư đăng ký là 693,43 triệu đô-la Mỹ (bằng 32,05% tổng vốn đầu tư so với cùng kỳ 2015)

Sở Kế hoạch và Đầu tư bắt đầu triển khai Phục vụ Đăng ký đầu tư trực tuyến - Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài

Sở Kế hoạch và Đầu tư bắt đầu triển khai Phục vụ Đăng ký đầu tư trực tuyến - Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài

Kể từ ngày 29 tháng 10 năm 2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư bắt đầu triển khai Phục vụ Đăng ký đầu tư trực tuyến- Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài khi có nhu cầu góp vốn vào doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh.